Consult
8 september 2017
Industrie 4.0: stelt u straks robots tewerk?
Industrie 4.0: stelt u straks robots tewerk?

Industrie 4.0: stelt u straks robots tewerk?

Bijna de helft van de werkgevers verwacht impact van robotisering binnen 3 à 5 jaar.

Industrie 4.0 staat voor een nieuwe vergaande stap in robotisering en automatisering, met slimme machines die evolueren naar artificiële intelligentie. Die evolutie gaat gepaard met een doorgedreven digitalisering, met steeds snellere en diepgaandere ontwikkelingen, met de analyse en het gebruik van omvangrijke (big) data. Deze digitalisering en robotisering biedt kansen voor nieuwe medewerkers als gevolg van een productietoename of de behoefte aan specifieke competenties.

Werkgevers zullen dus op zoek gaan naar nieuwe medewerkers, maar anderzijds verwachten ze ook dat ze een deel van hun personeel zullen moeten laten gaan. Netto zullen er dus jobs verloren gaan.

Nieuwe specifieke competenties

Hoewel werkgevers de komende jaren hun heil zullen gaan zoeken in nieuwen technologieën om uitdagingen rond vergrijzing en arbeidskrapte op te lossen, zullen deze nieuwe technologieën de spanning op de arbeidsmarkt vergroten. Verwacht wordt dat computer en robots almaar meer taken zullen overnemen van de werknemers. Toch gaan CEO’s ervan uit dat ze op zoek zullen moeten gaan naar mensen. Uit onze studie bij 469 CEO’s en directieleden, blijkt dat 8 op 10 van de werkgevers aangeeft dat Industrie 4.0 zal leiden tot extra aanwervingen doordat:

  • De productie toeneemt
  • De inhoud van de jobs verandert, waardoor er mensen met andere competenties nodig zijn

Gezien de huidige schaarste op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag naar flexibiliteit op de arbeidsmarkt, zullen werkgevers een deel van de nieuwe capaciteiten moeten zoeken bij de eigen medewerkers. Ze zullen er daarom goed aan doen de talenten van hun medewerkers in kaart te brengen om ze maximaal te kunnen inzetten in deze veranderende realiteit. Ook opleidingen zullen een cruciale rol spelen in het rematchen van mensen aan nieuwe functievereisten.

Maar uit onze studie blijkt dat directieleden veronderstellen dat de optelling van het verlies aan jobs en de creatie van nieuwe jobs per saldo zal uitdraaien op minder personeelsleden. Zo verwacht 8 op 10 van de CEO’s meer dan 5 % van zijn personeel te moeten laten gaan, terwijl slechts 55 % verwacht meer dan 5 % nieuwe personeelsleden aan te werven.

% respondenten dat een procentuele personeelsgroei of personeelsafbouw verwacht naar aanleiding van Industrie 4.0

Onze studie toont aan dat bedrijven al bezig zijn met de digitalisering. CEO’s gaan ervan uit dat de impact het grootst zal zijn in:

  1. De industrie
  2. De bank- en verzekeringssector
  3. Dienstensector

Bijna de helft van de directieleden denkt dat de impact van de vierde industriële evolutie op de eigen organisatie al voor over 3 à 5 jaar is, 41 % later dan 5 jaar.

Update van kader rond Werkbaar en Wendbaar Werk

De maatregelen die Kris Peeters genomen heeft zijn enkele eerste stappen in de goede richting. Maar ze gaan niet ver genoeg om de nieuwe behoeftes waaraan organisaties zullen moeten voldoen, in te vullen. Zo zal het nieuwe wettelijke kader meer in sync moeten zijn met de vierde industriële revolutie zodat werkgevers wendbaarder worden en zich sneller kunnen aanpassen aan deze nieuwe omgeving.

Meer weten?

Contacteer ons.